REGULAMIN STRONY D-look.pl
Regulamin wchodzi w życie od 01.07.2022
Regulamin jest przyjazny klientom.

Sklep internetowy d-look.pl, działający pod adresem internetowym www.d-look.pl
prowadzony jest przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowe Łukasz Uramowski Ściegiennego
255J 25-116 Kielce NIP 6090051813
Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
sklep@d-look.pl oraz nr tel: 793 631 299

§1 Definicje

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna
b) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie
niezwiązanym bezpośrednio o z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z
treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
d) Produkt – każdy produkt fizyczny dostępny w Sklepie www.d-look.pl
e) Regulamin – niniejszy regulamin,

f) Sklep – sklep internetowy D-look działający pod adresem internetowym https://www.d-
look.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę,

g) Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowe Łukasz Uramowski Ściegiennego 255J 25-116
Kielce NIP 6090051813
h) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014 poz. 827).

§2 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów.
Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na
stronie głównej j i podstronach Sklepu.
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Klientów.
Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient jest zobowiązany zapoznać się z
Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją
wszystkich jego postanowień.
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
Dokonanie zakupu możliwe jest wyłącznie bez zakładania konta. W żądnym jednak
przypadku, Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami
brutto (zawierają podatek VAT).
Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia
zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.
Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest
konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne
urządzenie Klienta. Wystarczające są:
– dostęp do Internetu,
– standardowy system operacyjny,

– standardowa przeglądarka internetowa,
– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§3 Proces zamawiania

1. Zamówienia w Sklepie można składać całą dobę, we wszystkie dni roku.
2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta
nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
3. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
a) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie
przycisku „Dodaj do koszyka”,
b) w rozwiniętym module „Twój koszyk” kliknąć w przycisk „Przejdź do zamówienia” u dołu
strony,
c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa
zamówionych Produktów,
d) w przypadku chęci otrzymania faktury, należy podać nazwę firmy oraz NIP.
e) wybrać formę płatności za zamówione Produkty,
f) zapoznać się z regulaminem
g) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
4. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe. Klient
ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał
nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich
poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez
pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy.
W takiej sytuacji Klient przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z
weryfikacją prawdziwości podanych danych.
W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem,
Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są
prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i
poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.
6. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient składa
Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
7. Po kliknięciu przycisku „Kupuję” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient zostanie
przeniesiony na podstronę z podsumowaniem zamówienia.
8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji
płatności.

§4 Dostawa i płatność

1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz
prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
2. Dostępne metody dostawy Produktów opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane
są Klientowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient,
chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
3.Dostępne formy płatności w Sklepie:
– przelew tradycyjny,
– płatność za pobraniem,

–płatności online payU
4. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy Produktów objętych zamówieniem:
dostawa za pośrednictwem: przesyłka kurierska; InPost paczkomaty 24/7
5. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę
zakupionych produktów na adres podany przez Klienta.
6. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 72h, chyba, że w opisie produktu widnieje
inna informacja.
7. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta.
8. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Klienta w terminie wynikającym z wybranego
sposobu dostawy.
9. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma
prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
10. Przed odebraniem przesyłki z Produktami od kuriera, Klient zobowiązany jest sprawdzić
czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie
przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera
sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu
wyjaśnienia sprawy.
11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest: payU płatności
12. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne
lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
§5 Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy
bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych
Produktów.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie
treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z
instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
4. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o

odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wiadomość e-
mail wysłana na adres: sklep@d-look.pl

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującemu Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej
przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane
od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu

takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
9. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu,
Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do dnia
otrzymania produktu.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem
korzystania z produkty w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania produktu.
11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego
12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§6 Rękojmia Sprzedawcy

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie
(oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@d-look.pl
Klient zobowiązany jest przesłać opis stwierdzonej wady oraz, jeśli to możliwe, załączyć
zdjęcie.
3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając
jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie
stosownej treści.
4. Klient może zwrócić Produkt na adres: Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowe Łukasz
Uramowski Ściegiennego 255J 25-116 Kielce NIP 6090051813
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu
którego reklamacja została złożona.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurąskładania reklamacji
Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail: sklep@d-look.pl
§7 Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia.
2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż
realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.
3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane.

6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie
uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu
zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.
8. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki
internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym
Klienta.
9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu
przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy
służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu
operacyjnego, z którego korzysta Klient.
10. Sprzedawca informuje, że dostępna jest polityka prywatności i plików cookies.
11. Administratorem
Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Handlowe Łukasz Uramowski Ściegiennego 255J 25-116 Kielce NIP
6090051813
12. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych
osobowych
wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis
poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
13. Uprawnienia.
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych:
• 1) prawo dostępu do danych osobowych,
• 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
• 3) prawo do usunięcia danych osobowych,
• 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• 5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• 6) prawo do przenoszenia danych,
• 7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• 8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową
zgodę wyraziłeś.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 –
21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za
potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą
przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych
osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych
operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych
operacji uprawnienia.
Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli
uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia

przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym,
jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że
wyślesz wiadomość na adres e-mail: sklep@d-look.pl
Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco
przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz
wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych.

14. Bezpieczeństwo.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy
podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych
przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą
starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.
15. Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców,
czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na
Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.
1. Shoper.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
2. Kurierzy i Paczkomaty – w celu obsługi procesu wysyłki paczek w sklepie
internetowym, w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich danych
niezbędnych do dostawy zamówienia oraz w celu korzystania z usług firm kurierskich,
które dostarczają do Ciebie zamówienia,
Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują
stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych
wymaganych przez przepisy prawa.
Cele i czynności przetwarzania
16. Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do
założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych
konta możesz podać swoje dalej idące dane.
Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i
utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy
zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że
usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez
Ciebie z wykorzystaniem konta.
W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili
możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do
przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji
zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji
zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w
celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a
następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach
statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi
danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy.
W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po
realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz
domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu
zawartej umowy. Podobnie, nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać
się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z
tytułu zawartej umowy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w
celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.
W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia
danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
17. Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od
umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o
odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy
wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od
umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub
procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być
ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od
umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się
przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia
roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas
Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z
naszej bazy.
Produkt reklamowany należy wysłać na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe Łukasz
Uramowski Ściegiennego 255J 25-116 Kielce NIP 6090051813
Dodatkowe informacje:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie

danych osobowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 roku.

2. Postanowienia ogólne

Podmiot, który dokonuje zakupu Przedmiotu zamówienia za pośrednictwem dl oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.

dl jest podmiotem wyłącznie pośredniczącym w sprzedaży Przedmiotu zamówienia, to jest transakcjach zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

dl świadczy usługi na rzecz Sprzedawcy.

Sprzedawca jest właścicielem Przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia jest wysyłany przez Sprzedawcę

Kupujący decydując się na zakup na d-look.pl, dokonuje zakupu Przedmiotu zamówienia zawierając umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

dl współpracuje ze Sprzedawcą, poszukuje Kupujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

dl oświadcza, że nie jest importerem towarów stanowiących Przedmiot zamówienia.

dl zastrzega sobie prawo do współpracy z innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży towarów stanowiących Przedmiot zamówienia.